Δώρο Ελπίδας

 

PROFESSIONAL CHAMBER OF FIVE CONTINENTS

Στόχος μας με την βοήθεια σας η υλοποίηση των έργων μας για την αντιμετώπιση της φτώχειας που αντιμετωπίζουν ένας μεγάλος αριθμός μειονεκτούντων ατόμων.
Δώστε ζωή & ελπίδα!

Our goal, with your help, is to implement our projects to tackle the poverty faced by a large number of disadvantaged people.

Give life & hope!

Βοηθήστε στη Δημιουργία κέντρου σίτισης για συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. (Μαγειρείο και εστιατόριο όπου θα σιτίζονται η θα παίρνουν φαγητά σε μπολάκια)

Help create a food center for our fellow human beings in need. (Kitchen and restaurant where they will be fed or take food in bowls)

 

Φίλοι του ΕΠ.Ε.Π.Η.

Σκοπός της Δημιουργίας του Κέντρου Αλληλεγγύης θα είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ευπαθών ομάδων που πλήττονται από τη φτώχεια και βιώνουν αποκλεισμό  και κοινωνική απομόνωση. Μέσω των δομών του, το Κέντρο Αλληλεγγύης με την Βοήθεια σας vα έχει την Δυνατότητα να υποστηρίζει κάθε μήνα περίπου 5.000 – .6,000 συμπολίτες μας.

Friends of ΕΠ.Ε.Π.Η.

The purpose of the Creation of the Solidarity Center will be to address the problems of vulnerable groups affected by poverty and experiencing exclusion and social isolation. Through its structures, the Solidarity Center with Your Help has the ability to support approximately 5,000 – .6,000 of our fellow citizens each month.

Η λειτουργία του Κέντρου Αλληλεγγύης με την ονομασία Κέντρο Αλληλεγγύης φίλοι του ΕΠΕΠΗ με βασική του αποστολή την παροχή φροντίδας στον άστεγο πληθυσμό της πόλης  – θα περιλαμβάνει καθημερινή διανομή συσσιτίου και τη δυνατότητα ένταξής του σε προγράμματα φιλοξενίας.

The operation of the Solidarity Center called the Solidarity Center friends of EPEPI with its main mission to provide care to the homeless population of the city – will include daily distribution of food and the possibility of its inclusion in hosting programs.

Η Υπηρεσίες του Κέντρου Αλληλεγγύης προς τους πολίτες:

Η έμπρακτη υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων μέσω της παροχής σίτισης, στέγασης, ρουχισμού, υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής φροντίδας κ.λπ.

Η ανάπτυξη νέων δομών, έτσι ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Με την βοήθεια των φίλων του ΕΠΕΠΗ Ζητάμε την  δημιουργία  Κέντρου Σίτισης και την δωρεάν διανομή φαγητού.

The Services of the Solidarity Center to the citizens:

The practical support of socially vulnerable groups through the provision of food, housing, clothing, and medical care services, etc.
Develop new structures to meet the needs of vulnerable social groups as much as possible.
With the help of the friends of EPEPI, we ask for the creation of a Food Center and the free distribution of food.

Ανοιχτή σίτιση

Το Κέντρο Αλληλεγγύης με την βοήθεια των φίλων του ΕΠΕΠΗ θα παρέχει καθημερινά ανοιχτό συσσίτιο, χωρίς καμία διάκριση, σε όλους τους συνανθρώπους μας που το ανάγκη. Κάθε μέρα του χρόνου, χωρίς διακοπές, να προσφέρονται (το λιγότερο) περίπου 200 – 300 γεύματα. Παράλληλα, το Κέντρο Αλληλεγγύης θα αναπτύξει συνεργασίες με βιοτεχνίες, συνεταιρισμούς, παραγωγούς για δωρεές κλπ, και  φορείς που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εταιρίες εστίασης, αρτοποιεία κ.λπ., για  να δέχεται προσφορές σε μερίδες φαγητού οι οποίες θα διανέμονται επίσης στο συσσίτιο.

Open feeding

The Solidarity Center with the help of the friends of EPEPI will provide daily open meals, without any discrimination, to all our fellow human beings who need it.

About 200-300 meals are offered (at least) every day of the year, without interruption. At the same time, the Solidarity Center will develop partnerships with handicrafts, cooperatives, producers for donations, etc., and organizations operating in our city, such as hospitals, hotels, catering companies, bakeries, etc., to accept offers in food portions which will are also distributed in the canteen.

Με την βοήθεια των φίλων του ΕΠΕΠΗ
Ζητάμε την δημιουργία  ξενώνα για τη στέγαση απόρων και αστέγων.

With the help of the friends of EPEPI

We ask for the creation of a hostel for the housing of the poor and homeless.

Φιλοξενία αστέγων

Η εύρεση χώρου από τους φίλους του ΕΠΕΠΗ (παλαιό κλειστό ξενοδοχείο, διάφοροι χώροι,  κλπ)  με την  αξιοποίηση τους αν χρειαστεί, θα αποτελέσει το κέντρο φιλοξενίας φίλων του ΕΠΕΠΗ. Ένας χώρος η ξενοδοχείο όπου να φιλοξενούνται σε αυτούς τους χώρους, 100 – 200 άτομα καθημερινός η σίτιση των φιλοξενούμενων μας στους ξενώνες θα γίνεται μέσα στις δομές και όχι στο συσσίτιο. Παράλληλα, θα προωθείται η κοινωνική επανένταξη των ατόμων αυτών, μέσω προγραμμάτων που υλοποιούνται σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση και άλλους φορείς, όπως τα προγράμματα «Στέγαση- Επανένταξη » και «Στέγαση & Εργασία», σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας.

Hospitality for the homeless.

Finding space by the friends of EPEPI (old closed hotel, various places, etc.) by utilizing them if necessary will be the hosting center for friends of EPEPI. A place or a  hotel where they are hosted in these places, 100 – 200 people daily the feeding of our guests in the hostels will be done in the structures and not in the dining room. At the same time, the social reintegration of these individuals will be promoted, through programs implemented in collaboration with the central administration and other bodies, such as the “Housing-Rehabilitation” and “Housing & Work” programs, in collaboration with the Ministry of Labor.

Με την βοήθεια των φίλων του ΕΠΕΠΗ
Ζητάμε την  δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου.

With the help of the friends of EPEPI
We ask for the creation of a Social Grocery.

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο των φίλων του ΕΠΕΠΗ  θα/να υποστηρίζει οικογένειες με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης όλο το χρόνο Η προμήθεια των διανεμόμενων προϊόντων θα/να προέρχεται από τις δωρεές και τις χορηγίες εταιρειών και ιδιωτών και θα/να ενισχύεται από μηνιαίες δωρεές των φίλων του ΕΠΕΠΗ.

Social Grocery

The Social Grocery of EPEPI’s friends will support families with food and basic necessities throughout the year. The supply of distributed products will come from the donations and sponsorships of companies and individuals and will be supported by monthly donations from his friends of EPEPI.

Κοινωνικό Πλυντήριο

Το Κοινωνικό Πλυντήριο των φίλων του ΕΠΕΠΗ  θα έχει σκοπό την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στον όγκο των υποχρεώσεων προς (τα έξοδα)  της καθημερινότητας, αδυναμία αγοράς ή επισκευής συσκευής πλυντηρίου, αγορά σκόνης και υγρών καθαρισμού κ.λπ.) με αποτέλεσμα να στερούνται και την αυτονόητη για πολλούς καθαριότητα των ρούχων και την αίσθηση αξιοπρέπειας που αυτή εξασφαλίζει.

Social Laundry

The Social Laundry of the friends of EPEPI will aim to serve our fellow citizens who are unable to cope with the volume of obligations to (the costs) of everyday life, inability to buy or repair a washing machine, purchase of dust and cleaning liquids, etc.) resulting in to be deprived of the self-evident cleanliness of clothes and the sense of dignity that it ensures.

Έλα και εσύ στην ΠΑΡΕΑ μας γίνε ένας από τους  φίλους του  Κέντρου Αλληλεγγύης!
Στα γραφεία του ΕΠΕΠΗ δεχόμαστε και χειριζόμαστε με σεβασμό και διαφάνεια, κάθε προσφορά, μικρή, ή μεγάλη. Αν θέλετε κι εσείς να γίνετε ενεργοί και πολύτιμοι συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας, με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας αγαθά ή εθελοντικό έργο, μπορείτε έρθετε σε επαφή με την Γεν. Γραμματεία  στέλνοντας E-mail στο pcofc@cosmotemail.gr  προς το τμήμα φίλοι του Κέντρου Αλληλεγγύης.

Come and become one of the friends of the Solidarity Center in our FRIENSHIP!
At the offices of EPEPI we accept and handle with respect and transparency, every offer, small or large. If you also want to become active and valuable participants in our effort, in any way, by providing goods or volunteer work, you can contact the General Secretariat by sending an
E-mail to: pcofc@cosmotemail.gr  to the department friends of the Solidarity Center.

Η Ελεημοσύνη, είναι μια πράξη αγάπης κι όχι οίκτου, μια πράξη για τον αδελφό μας ,το φτωχό κι ανήμπορο Οικογενειάρχη.

Charity is an act of love and not pity, an act for our brother, the poor and helpless Family Leader.

 

ALL THE GLOBE IS A NEIGHBOURHOOD!!!

THE WHOLE EARTH IS A NEIGHBORHOOD!!!

Τι καταφέραμε ως τώρα με την Βοήθεια όλων!

What have we achieved so far with the help of everyone!

Διανομή τροφίμων!

Τρόφιμα σε περισσότερες από 80 οικογένειες και μοναχικούς ανθρώπους δωρεές από καταστήματα τροφίμων, ( και συνεχίζουμε).

Food distribution!

Food to more than 80 families and lonely people donations from grocery stores, (and we continue).

Καταφέραμε να παρέχουμε στέγαση σε περισσότερα από 80 άτομα
με συνεργασία δήμους, κοινότητες και οργανισμούς ( και συνεχίζουμε).

We managed to provide housing to more than 80 people in collaboration with municipalities, communities and organizations (and we continue).

Ρούχα, κλινοσκεπάσματα, υποδήματα,
Ίδη καθημερινής φροντίδας και ατομικής υγιεινής ,
σε περισσότερα από 400 άτομα και οικογένειες
που έχουν ανάγκη ( και συνεχίζουμε).

Clothes, bedding, shoes, Daily care and personal hygiene, to more than 400 people and families in need (and we continue).

Περισσότερα 1,150 κουτιά φαρμάκων σε Κοινωνικά Φαρμακεία, Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας ( και συνεχίζουμε).

More than 1,150 boxes of medicines in Social Pharmacies, Hospitals and Health Centers (and we continue).

Περισσότερες από 125 τεμάχια ηλεκτρικών συσκευών κάθε είδους (από δωρεές) σε οικογένειες και σε άτομα που τα είχαν ανάγκη ( και συνεχίζουμε).

More than 125 pieces of electrical appliances of all kinds (from donations) to families and people in need (and we continue to do so).

Περισσότερα από 1000 τεμάχια παιχνιδιών σε ανήλικα (δωρεές από επιχειρήσεις και καταστήματα που έκλεισαν )

More than 1000 pieces of toys for minors (donations from closed businesses and stores)

Περισσότερα από 90 χριστουγεννιάτικα δέντρα, στολίδια και λαμπιόνια 2019 – 2020 – σε οικογένειες που τα είχαν ανάγκη.

More than 90 Christmas trees, ornaments and lanterns for the year 2019 – 2020 – to  the families who had reduced them.

Ορισμένες από τις παραπάνω προσπάθειες βρίσκονται ακόμη σε
εξέλιξη είτε έχουν ήδη βοηθηθεί ή βρίσκονται στη διαδικασία Βοήθειας.

Some of the above efforts are still in progress evolution have either already been helped or are in the process of Helping our people.

Χωρείς εσάς δεν θα καταφέρναμε τίποτα και θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΑΙ !

Without you we would not have achieved anything and we could continue to THANK YOU!

 

 

 

Translate »
error: Content is protected !!

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Who we are Our website address is: https://www.pcofc.net. What personal data we collect and why we collect it Comments When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment. Media If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website. Contact forms Cookies If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day. Embedded content from other websites Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

Κλείσιμο